Hållbar verksamhetsutveckling

Idag är hållbarhet en självklar del av många företag och organisationers värdegrund och strategi, men hur gör man för att utveckla en verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv?

Mercuri hjälper säljorganisationer att förbättra och effektivisera de processer som ligger till grund för hållbar verksamhetsutveckling.

Vill du veta mer om hur vi jobbar, eller vill du boka ett möte?

Vad menas med hållbar verksamhetsutveckling?

Hållbarhet inom verksamhetsutveckling innebär i regel att verksamheten tar hänsyn till miljön och samhället i sitt arbete. Detta kan göras genom att minska miljöpåverkan, främja socialt ansvarstagande eller investera i hållbara produkter eller tjänster. Många företag och säljorganisationer utgår från FN:s handlingsplan för omställning till ett mer hållbart samhälle – Agenda 2030 – i arbetet med hållbarhetsfrågor.

Det finns många sätt att jobba med sin verksamhetsutveckling ur ett hållbarhetsperspektiv.

Här är några exempel:

Integrera hållbarhet i verksamhetens strategi och mål

Hållbarhet bör vara en integrerad del av verksamhetens övergripande strategi och mål. Detta innebär att hållbarhetsaspekter bör beaktas i alla beslut som fattas inom verksamheten.

Utvärdera verksamhetens hållbarhetspåverkan

Det är viktigt att förstå verksamhetens nuvarande hållbarhetspåverkan för att kunna identifiera områden där förbättringar kan göras. Detta kan göras genom att genomföra en hållbarhetsanalys som omfattar både miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter.

Sätt upp hållbara mål och KPI:er

När man vet hur verksamheten påverkar miljön och samhället kan man sätta upp hållbara mål och KPI:er för att mäta framsteg. Dessa mål bör vara tydliga, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna.

Implementera hållbara åtgärder

När man har satt upp mål och KPI:er är det dags att börja implementera hållbara åtgärder. Detta kan göras genom att förbättra verksamhetens produktionsprocesser, produkter eller tjänster.

Mät och följ upp resultaten

Det är viktigt att mäta och följa upp resultaten av hållbarhetsarbetet för att kunna se om det ger önskade effekter. Detta kan göras genom att genomföra regelbundna utvärderingar.

Hållbar verksamhetsutveckling – Sales Excellence med Mercuri

Verksamhetsutveckling av säljorganisationer handlar om att göra säljprocessen mer effektiv och ändamålsenlig. Detta leder till ökad försäljning, kundnöjdhet och lönsamhet.

Vi på Mercuri hjälper säljorganisationer att lyckas med ovanstående genom vår metod Sales Excellence.


Vanliga frågor och svar om hållbar verksamhetsutveckling

Vanliga frågor och svar om hållbar verksamhetsutveckling

Hur kan utbildning bidra till hållbar utveckling?

Utbildning kan bidra till hållbar utveckling på flera sätt. Först och främst kan utbildning ge människor kunskap om hållbarhet. Detta inkluderar kunskap om miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter av hållbarhet. Kunskap om hållbarhet är en förutsättning för att människor ska kunna fatta välgrundade beslut om hur de kan leva och arbeta på ett mer hållbart sätt. Med utbildande workshops kan man också få hjälp att sätta ett framework för sitt hållbarhetsarbete.

Vad är verksamhetsutveckling?

Vad är Agenda 2030?

Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Många organisationer och företag utgår från Agenda 2030 i sitt hållbarhetsarbete.