Verksamhetsutveckling med fokus på försäljning

Verksamhetsutveckling av säljorganisationer syftar till att förbättra och effektivisera de processer och metoder som ligger till grund för hur en verksamhet leds, styrs och  organiseras. Allt i syfte att skapa en ändamålsenlig säljorganisation som framgångsrikt kan uppnå förväntade mål och resultat. Här kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa säljorganisationer genom vår forskningsbaserade modell Sales Excellence.

Det finns ofta andra verktyg inom verksamhetsutveckling för att bygga strategi struktur och kultur

Hur jobbar man med verksamhetsutveckling i en säljorganisation?


”Skicka rätt säljare, med rätt erbjudande, till rätt kund, på rätt affärsmöjlighet med rätt support och coaching från organisationen.”

För att lyckas i sin säljutveckling behöver verksamheten utveckla en rad direkt stöttande och indirekt stöttande funktioner, arbetsflöden, processer och system. Allt från att ha rätt säljstrategi, kanalstrategi till säljstöd utifrån CRM. Verksamheten behöver utöver detta även ha förmågan att attrahera, rekrytera och utveckla rätt kompetens hos säljorganisationen i kombination med en incitamentsmodell som belönar rätt form av prioriteringar och beteenden.

Målet är att skapa effektiva säljstrukturer och processer som stödjer de affärsmässiga målen oavsett vilka de är.  

Vi uppskattar Mercuris forskningsbaserade förhållningssätt till försäljning som gett oss ett bra ramverk för Sales Excellence att tillämpa i vår säljorganisation. Detta har gett oss mycket värde och nya perspektiv på hur vi ska organisera och driva vår säljorganisation.

PMC Sales Management

Vill du höra mer om hur vi kan jobba tillsammans med din organisation?

Nå framgång med Sales Excellence-modellen


Mercuri International har sedan 60-talet genomfört säljutvecklingsuppdrag och hjälpt företag med deras behov och att skapa framgångsrika metoder och säljstrategier. Under denna tid har vi också bedrivit forskning om vilka principer eller faktorer som gör att vissa företag blir mästare på försäljning och därmed uppnår en högre tillväxt och lönsamhet.  

Forskningen bygger på över 40 000 timmar av datainsamling och analys och förklarar hur man uppnår ökad tillväxt och lönsamhet. Den ger oss tydlig och djup förståelse för de olika byggstenarna som behövs och vad arbetet kring att bygga upp en bra Sales Excellence-organisation handlar om.

Sales Excellence modellen är vår modell för verksamhetsutveckling med fokus på vad och hur en försäljningsorganisation ska ledas, styras, organiseras och utformas utifrån kunden och dess köplogik för att framgångsrikt kunna utföra sitt uppdrag.

Behov av utvecklingen av resurser, medarbetare och ledarskap.
Finns verksamhetsutveckling även för era processer och metoder?

Så kan Mercuri utveckla er säljorganisation


  • Bidra till bättre samverkan mellan olika delar i organisationen som är kopplade till försäljning och marknad.
  • Hjälpa till att tolka och förstå hur verksamheten eller försäljningsverksamheten behöver utvecklas för att kunna exekvera och uppnå de uppsatta målen
  • Skapa en ändamålsenlig försäljningsorganisation eller verksamhet
Finns processer för utveckling i din verksamhet?

Varför välja Mercuri som partner?


Vi utvecklar såväl organisationer som medarbetare för att nå sin fulla potential och hjälper er att nå framgång inom både försäljning och ledarskap.

Med över 60 års erfarenhet av säljutveckling och verksamhetsutveckling på global nivå är våra konsulter experter på försäljningsutveckling och tillväxtorienterade uppdrag. Vi genomför transformationsuppdrag för din försäljningsorganisation och förflyttar den med stöd av Sales Excellence-modellen från nuläge till önskat läge.

Med vår forskning får ni svar på hur er verksamhet och försäljningsorganisation bör utvecklas utifrån vad som sker i omvärlden.

Inom verksamhetsutveckling erbjuder vi:

  • Konsultation
  • Rådgivning
  • Workshops
  • Facilitering
  • Kompetensutveckling
verksamhetsutveckling

Optimera er Säljorganisation


Verksamhetsutveckling är en omfattande process och arbetet inbegriper att arbeta med att förbättra och optimera en organisations funktioner och prestation på flera nivåer. Vi på Mercuri är experter på att utveckla försäljningsorganisationer.

Målet med att utveckla verksamheten är att öka organisationens effektivitet och produktivitet genom att genomföra förbättringar på olika områden.

Strategi, struktur och kultur


Verksamhetsutveckling innebär att noga planera och implementera strategier för att nå framgång. Detta omspänner en rad olika delar så som att fastställa övergripande mål, optimera processer, arbetsmetoder, införa teknologi och utveckla kompetenser.

Kulturutveckling är lika viktig, och det handlar om att skapa en positiv och anpassningsbar kultur som återspeglar organisationens värderingar och mål. Ledarskap måste ofta utvecklas och utformas för att effektivt stödja den förändrade riktningen och verksamhetsmålen. Förändringsledning och förändringsmetodik är samtidigt avgörande för att hantera smidiga övergångar och ge rätt förutsättningar för organisationen att lära om, lära nytt och lära av.

Sammanfattningsvis strävar verksamhetsutveckling efter en holistisk strategi för att optimera prestationen och samtidigt skapa hållbarhet över tid genom att fokusera på konkreta åtgärder inom strategi, struktur, och kultur.

utveckla verksamheten

Verksamhetsutveckling handlar om att se helheten


Sales Excellence-modellen är forskningsmodellen som vi använder för att genomföra verksamhetsutvecklingsuppdrag. Vår modell kan användas som en checklista i arbetet att identifiera utvecklingsområden, men framför allt syftar den till att förklara hur allt hänger ihop, som ett ekosystem. Utifrån Sales Excellence-modellen genomför vi verksamhetsutvecklingsuppdrag med fokus på försäljningsorganisationen.

Varför behövs verksamhetsutveckling?


Verksamhetsutveckling är avgörande för säljorganisationer av olika skäl. Genom att optimera verksamhetens utveckling av säljprocesser och metoder ökar organisationens effektivitet, arbetssätt och försäljningsresultat. Detta innebär att resurser kan användas på ett effektivare sätt och onödiga förluster minimeras.

Verksamhetsutveckling leder ofta till ökad lönsamhet. Detta uppnås genom att minska onödiga kostnader och samtidigt öka intäkterna. Produktiviteten förbättras, och säljteamet kan uppnå bättre ekonomiska resultat.

En annan viktig aspekt av verksamhetsutveckling är förbättrad kundnöjdhet och ett ökat värde för kunderna. Genom att optimera säljprocesserna och förbättra interaktionen med kunder finns stora möjligheter för organisationen att öka kundnöjdheten. Nöjda kunder är mer benägna att återkomma och rekommendera företaget till andra.

Anpassa er till marknadens förändringar


Verksamhetsutveckling hjälper säljorganisationen att anpassa sig till marknadens förändringar. För att bli framgångsrik på en dynamisk marknad är det viktigt att vara flexibel och kunna anpassa sig till nya trender och konkurrenssituationer samt hitta nya sätt att jobba på.

Effektivitet och organisation är nyckeln till att uppnå en konkurrensfördel. Med rätt verksamhetsutveckling kan säljorganisationen öka sin marknadsandel och dra nytta av nya affärsmöjligheter.

Genom kompetensutveckling och träning, kan säljteamet ofta förbättra sina färdigheter och självförtroende, vilket i sin tur leder till bättre prestationer och ökad försäljning.

Verksamhetsutveckling innebär också att använda mätbara nyckelindikatorer och dataanalys för att följa och utvärdera säljteamets prestationer. Detta ger företagsledningen insikter och underlag för att fatta välgrundade beslut.

KONTAKTA OSS

Vill du veta mer om hur vi kan jobba tillsammans med utvecklingsarbetet av er organisation? Hör av dig så berättar vi mer!