Hjälp med verksamhetsutveckling

Behöver ni hjälp med verksamhetsutveckling av er säljorganisation?

På Mercuri är vi proffs på att utveckla säljorganisationer. Vi hjälper verksamheter att genomföra en rad olika förbättringar och insatser på flera områden, där målet är att utveckla och bibehålla produktiva och effektiva arbetssätt.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig och din säljorganisation med verksamhetsutveckling? Eller vill du boka ett möte?

Verksamhetsutveckling med Mercuri – vårt synsätt

Verksamhetsutveckling är en kontinuerlig process som syftar till att förbättra en organisations effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft. Det är ett brett begrepp som kan omfatta en rad olika aktiviteter, men några centrala delar är:

  • Målsättning: Verksamhetsutveckling börjar med att sätta tydliga mål för vad organisationen vill uppnå. Dessa mål bör vara mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna.
  • Strategi: När målen är satta kan man börja utveckla en strategi för att nå dem. Strategin bör beskriva hur organisationen ska förändras för att uppnå målen.
  • Implementering: När strategin är klar är det dags att börja implementera den. Detta innebär att man börjar genomföra de förändringar som behövs för att förbättra organisationen.
  • Evaluering: Efter att förändringarna har genomförts är det viktigt att utvärdera om de har haft önskad effekt. Detta görs genom att mäta resultaten och jämföra dem med målen.

Kulturutveckling

En viktig del av verksamhetsutveckling är att utveckla den interna kulturen. En positiv och anpassningsbar kultur kan bidra till ökad motivation, engagemang och effektivitet.

Ledarskap

Ledarskap är också viktigt för verksamhetsutveckling. Ledare måste vara kapabla att leda och vägleda organisationen genom förändring. De måste också kunna skapa en kultur som främjar lärande och utveckling.

Förändringsledning

Förändringsledning är en viktig kompetens för verksamhetsutveckling. Förändringsledning handlar om att hantera förändring på ett effektivt sätt. Det innebär att förstå förändringens olika faser, hantera motstånd och skapa en positiv atmosfär för förändring.

Sammanfattningsvis kan verksamhetsutveckling ses som en process som syftar till att förbättra en organisations effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft. Den omfattar en rad olika delar, bland annat målsättning, strategi, implementering, utvärdering, kulturutveckling, ledarskap och förändringsledning.


Välbeprövade metoder för effektiv verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling är en komplex process som involverar att arbeta med att förbättra och optimera en organisations funktioner och prestation på flera nivåer.

På Mercuri är vi experter på att utveckla försäljningsorganisationer. Vi hjälper företag att förbättra sin försäljning genom att arbeta med bland annat målsättning och strategi, processer, kultur och kompetensutveckling.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med försäljningsorganisationer i alla branscher och storlekar. Vi hjälper er verksamhet att utvecklas genom välbeprövade metoder och lång erfarenhet.

Vi arbetar bland annat genom att erbjuda:

  • Konsultation
  • Rådgivning
  • Workshops
  • Facilitering
  • Kompetensutveckling

Vi hjälper er att nå Sales Excellence

Mercuri International Research har under 15 års tid, i över 40 000 timmar, samlat in och analyserat data från tusentals företag och säljare. Genom både kvalitativa och kvantitativa metoder har vi kartlagt vilka faktorer som förklarar varför vissa företag är mer lönsamma, har en högre tillväxt och säljer mer än andra.

Deras slutsatser har sammanställts i en övergripande Sales Excellence-modell. Modellen beskriver hur olika discipliner inom sälj är sammankopplade med varandra. Den kan användas för att diskutera och identifiera styrkor, svagheter och förbättringsområden, samt för att skapa större förståelse för vad som fungerar mer eller mindre bra i er organisation, och vilka förbättringar som behöver göras.