Processbaserad verksamhetsutveckling

Processbaserad verksamhetsutveckling fokuserar på att förbättra och optimera företagets arbetsflöden och rutiner för att uppnå högre effektivitet, bättre kundnöjdhet och ökad lönsamhet. Genom att kartlägga, analysera och återutforma interna processer strävar denna metod efter att eliminera slöseri, minimera fel och standardisera bästa praxis inom organisationen.

En processorienterad ansats underlättar bättre samordning mellan olika avdelningar och förbättrar genomloppstider, vilket i sin tur leder till en mer smidig och responsiv verksamhet.

Med ett fokus på kontinuerlig förbättring och kundcentrering, möjliggör processbaserad verksamhetsutveckling för företag att anpassa sig snabbare till marknadsförändringar och behålla en konkurrenskraftig position på marknaden.

Mercuri International tillämpar processbaserad verksamhetsutveckling genom att integrera metoder och strategier inom försäljning och ledarskap i våra kunders verksamhetsprocesser.

Processbaserad verksamhetsutveckling

När behövs processbaserad verksamhetsutveckling?

Processbaserad verksamhetsutveckling blir särskilt relevant och nödvändig i flera situationer:

Effektivitetsbrister: När ett företag märker av ineffektivitet i sina arbetsprocesser, som leder till fördröjningar, ökade kostnader eller resursslöseri, kan en processbaserad ansats identifiera och åtgärda dessa problem.

Kvalitetsproblem: Om det finns återkommande fel eller brister i produkter eller tjänster, kan processbaserad verksamhetsutveckling hjälpa till att hitta roten till problemen och säkerställa högre kvalitetsstandarder.

Kundklagomål: Ökad frekvens av kundklagomål kan vara ett tecken på att verksamhetens processer inte längre möter kundens förväntningar eller behov, vilket gör processförbättringar nödvändiga.

Förändrade marknadsförhållanden: När marknadsförhållanden förändras, till exempel genom nya konkurrenter, teknologier eller kundbeteenden, kan det krävas en översyn av befintliga processer för att bibehålla konkurrenskraften.

Skalningsbehov: Företag som växer snabbt kan upptäcka att deras befintliga processer inte längre är hållbara eller effektiva i större skala, vilket kräver en omstrukturering för att stödja tillväxt.

Integration efter fusioner och förvärv: Efter en fusion eller ett förvärv kan det finnas ett behov av att harmonisera och integrera olika processer och system för att uppnå en sömlös och enhetlig verksamhet.

Regelverksändringar: Nya lagar eller regleringar kan kräva att verksamheter anpassar sina processer för att uppfylla nya standarder eller compliance-krav.

Genom att implementera processbaserad verksamhetsutveckling i dessa situationer kan företag inte bara adressera och lösa aktuella problem, utan även lägga grunden för kontinuerlig förbättring och långsiktig framgång.


Processbaserad verksamhetsutveckling med Mercuri International

Mercuri International är en global ledare inom försäljningsutbildningar. Vi tillämpar processbaserad verksamhetsutveckling genom att integrera metoder och strategier inom försäljning och ledarskap i våra kunders verksamhetsprocesser. Via identifiering, kartläggning, mätning, analys, utveckling och uppföljning hittar vi rätt väg för att utveckla er verksamhet.

Processbaserad verksamhetsutveckling med Mercuri International

Vårt erbjudande:

Ett bra ledarskap kännetecknas av flera centrala egenskaper och beteenden som bidrar till effektiv styrning, motivation och utveckling av individer och grupper mot uppnåendet av gemensamma mål. Här är några viktiga aspekter av bra ledarskap:

 1. Analys och diagnostik: Vi börjar ofta med en grundlig analys av kundens nuvarande försäljningsprocesser. Detta inkluderar att identifiera styrkor, svagheter, möjligheter och hot (SWOT-analys). Vi använder verktyg som försäljningsaudits, intervjuer och prestandaanalys för att få en djupare förståelse för kunden försäljningsstrategi.
 2. Strategiutveckling: Baserat på analysen arbetar vi med att utveckla en skräddarsydd försäljningsstrategi som passar kundens unika behov och mål. Detta kan inkludera att definiera tydliga försäljningsmål, utveckla en effektiv försäljningsprocess och fastställa viktiga KPI:er.
 3. Processdesign och implementering: Vi hjälper till att designa eller förbättra försäljningsprocesser för att göra dem mer effektiva. Detta kan innebära att införa nya försäljningstekniker, automatisera vissa aspekter av försäljningsprocessen eller utveckla nya tillvägagångssätt för kundinteraktion och affärsutveckling.
 4. Utbildning och utveckling: En viktig del av vårt arbete är att erbjuda skräddarsydda utbildning- och utvecklingsprogram för säljare och ledare. På så sätt säkerställer vi att medarbetarna inte bara förstår de nya processerna och strategierna utan också har de färdigheter och kunskaper som krävs för att genomföra dem effektivt.
 5. Förändringsledning och coachning: Implementering av nya processer kräver ofta betydande förändringar inom organisationen. Vi erbjuder stöd genom förändringsledning och coachning för att hjälpa till med övergången, säkerställa medarbetarnas engagemang och övervinna eventuellt motstånd.
 6. Uppföljning och kontinuerlig förbättring: Vi utvärderar de implementerade strategiernas effektivitet över tid, och ger kontinuerlig feedback och stöd för att säkerställa hållbara förbättringar. Vi kan justera strategier och processer baserat på data och feedback för att säkerställa att kundens säljorganisation fortsätter att utvecklas och förbättras.

Med tydliga koncept och metoder för verksamhetsutveckling kan vi tillmötesgå våra kunders behov, liksom dagens och morgondagens krav och förväntningar på framgångsrika organisationer.


Vanliga frågor och svar om processbaserad verksamhetsutveckling

Vad är processbaserad verksamhetsutveckling?

Processbaserad verksamhetsutveckling är en metodik som fokuserar på att analysera, designa och förbättra företagets processer för att öka dess effektivitet, effektivitet och anpassningsförmåga. Denna strategi grundar sig på idén att en organisation kan förbättras genom att systematiskt granska och optimera sina interna arbetsprocesser.

Vanliga frågor och svar om processbaserad verksamhetsutveckling

Här är några huvudpunkter som definierar processbaserad verksamhetsutveckling:

 1. Processkartläggning: Identifiering och dokumentation av de befintliga arbetsprocesserna inom organisationen. Detta innefattar att förstå och avbilda alla steg, aktörer och beslutspunkter i en process.
 2. Processanalys: Granskning av de kartlagda processerna för att identifiera flaskhalsar, onödiga steg, ineffektiviteter eller andra problem som hindrar processens effektivitet och effektivitet.
 3. Processdesign: Utformning av nya eller förbättrade arbetsprocesser baserade på analysens resultat. Detta kan inkludera förenkling av steg, eliminering av slöseri, automatisering av uppgifter och förbättrad resursanvändning.
 4. Implementering: Genomförande av de nya eller förbättrade processerna i verksamheten. Detta steg kräver ofta förändringshantering och utbildning för att säkerställa att alla medarbetare förstår och följer de nya processerna.
 5. Uppföljning och kontinuerlig förbättring: Regelbunden övervakning av de implementerade processerna för att säkerställa att de uppnår önskade resultat. Identifiering av ytterligare förbättringsmöjligheter och genomförande av förändringar i en kontinuerlig cykel av förbättring.

Genom att fokusera på processer syftar denna typ av verksamhetsutveckling till att skapa en mer strömlinjeformad, kostnadseffektiv och kundcentrerad organisation.

Vad innebär den hierarkiska och funktionsorienterade organisationsformen?

Den hierarkiska och funktionsorienterade organisationsformen är en traditionell struktur som används i många företag och organisationer.

Här är några av de huvudsakliga egenskaperna och innebörden av denna organisationsform:

Hierarkisk struktur: Detta refererar till en tydlig vertikal hierarki inom organisationen där varje anställd har en bestämd plats i en rangordning. Denna struktur liknar ofta en pyramid, där högsta ledningen (till exempel VD eller styrelsen) befinner sig på toppen, följt av mellanchefsnivåer och sedan basnivåns anställda längst ner. Beslut fattas vanligtvis på de högre nivåerna och kommuniceras nedåt genom kedjan.

Funktionsorienterad: I denna typ av organisationsstruktur är företaget uppdelat i olika avdelningar eller funktioner baserat på specialisering, såsom marknadsföring, finans, HR (personalavdelningen), produktion och så vidare. Varje avdelning leds av en chef som är ansvarig för att hantera sin specifika funktion och säkerställa att målen uppnås. Anställda inom varje funktion har ofta liknande kompetenser och expertis.

Fördelar: Den hierarkiska och funktionsorienterade organisationsformen erbjuder möjligheter tydlig ledning och ordning, vilket gör det lättare att definiera roller, ansvarsområden och rapporteringsvägar. Den kan också främja effektivitet och specialisering inom olika funktionella områden. Detta är några av flera exempel på traditionella hierarkiska och funktionsorienterade möjligheter.

Detta är ett av många exempel på traditionella hierarkiska och funktionsorienterade möjligheter.

Nackdelar: Denna organisationsform kan dock leda till isolering mellan olika avdelningar, vilket kan hämma kommunikation och samarbete över avdelningsgränserna. Det kan också vara mindre flexibelt och anpassningsbart till förändringar i marknadsmiljön eller i organisationens behov. Dessutom kan en strikt hierarkisk struktur begränsa de anställdas möjligheter till initiativtagande och innovation.

Medan den hierarkiska och funktionsorienterade organisationsformen har sina fördelar, har många företag och organisationer börjat utforska och implementera mer flexibla och samarbetsinriktade strukturer för att förbättra innovation, anpassningsförmåga och intern kommunikation.

Vad är viktigt att tänka på under verksamhetsutveckling?

I arbetet med att utveckla en verksamhet är det viktigt att skapa medvetande om problem och möjligheter via bland annat kartläggning, mätning, analys och utveckling. Förändring är det enda konstanta och något vi behöver lära oss att alltid förhålla oss till. I en förändringsprocess, oavsett mål, är det viktigt att ta välgrundade beslut om vilka insatser som lämpar sig för den önskade förändringen.

Det är vanligt att företag som utvecklas i snabb takt missar att utveckla delar av verksamheten. Här är det extra viktigt att gå igenom alla de faser som ingår i en förändringsprocess för att skapa en unison utveckling inom bolaget, på alla fronter. I snabbväxande bolag är det, i kanske ännu högre grad, viktigt att göra detta.

Vad är viktigt att tänka på under verksamhetsutveckling?

Kan man studera verksamhetsutveckling?

Ja, det går absolut att studera verksamhetsutveckling. Det finns många utbildningsvägar för den som är intresserad av detta område, från kortare kurser och certifieringsprogram till längre akademiska utbildningar på såväl kandidat- som masternivå. Det finns även möjlighet att göra yrkesverksamma praktiker med ledningsuppgifter för att lära sig mer om verksamhetsutveckling funkar i praktiken. Yrkesverksamma praktiker kan göras inom privat sektor, offentlig sektor och andra typer av organisationer.