Vad är bra ledarskap?

I dagens samhälle, där arbetsplatser ständigt förändras och många jobbar på distans, är det är en utmaning att vara ledare. Uppåt en tredjedel av alla medarbetare i Sverige anser dessutom att deras närmaste chefer uppvisar destruktiva ledarbeteenden.

Ett dysfunktionellt ledarskap kan leda till minskad motivation hos medarbetarna och till försämrad produktivitet. Ett annat tecken på att ledarskapet inte fungerar som det ska är hög personalomsättning.

Det finns således många anledningar till att jobba med ledarskapsutveckling på alla nivåer i organisationen. På Mercuri International har vi lång erfarenhet av att utbilda chefer och ledare. Vi använder oss av ett koncept som heter det Utvecklande Ledarskapet som har tagits fram, och fortfarande ägs, av Försvarshögskolan. Tillsammans med oss säkerställer du att din organisation har ett ledarskap som både är hållbart och lönsamt.


En bra ledare vs en dålig ledare

När ledarskapet fungerar bra tänker vi inte alltid på det. Däremot, när ledarskapet inte fungerar optimalt, kan det minska produktiviteten och medarbetarnas motivation, vilket i längden kan skada företagets lönsamhet.

Kännetecken på en bra ledare

En bra ledare visar empati genom att förstå och ta hänsyn till andra människors känslor och perspektiv. De kommunicerar på ett klart och inspirerande sätt och är skickliga på att fatta genomtänkta beslut även under press.

En bra ledare agerar med integritet och konsekvens, vilket bygger förtroende. De är anpassningsbara vilket hjälper dem att leda andra genom förändringar och osäkerhet.

Kännetecken på en dålig ledare

En dålig ledare tenderar att engagera sig i mikromanagement, vilket kan minska viljan hos medarbetarna att ta initiativ och vara kreativa. De misslyckas ofta med att kommunicera effektivt, vilket kan skapa förvirring och sämre motivation.

En dålig ledare kan också vara självcentrerad, med ett större fokus på personlig vinning än på teamets eller organisationens mål. De visar ofta en oförmåga att lyssna på andra och tar inte ansvar för sina handlingar, vilket underminerar deras ledarskap.

De allra flesta ledare har ambitionen att vara goda ledare, men det är inte säkert man lyckas uppnå det man har föresatt sig. I pressade situationer och i en stressig miljö är det inte alltid en persons bästa sidor som visar sig. Personen kanske börjar fokusera på detaljer istället för på helheten, och börjar därmed omedvetet att engagera sig i mikromanagement. Under stress blir även ofta kommunikationen lidande.

Det finns med andra ord många anledningar till att ledare behöver träning och utbildning för att klara av alla upptänkliga situationer som kan uppstå i yrket.


Bra ledarskap med ledarskapsutveckling

Det sägs ibland att någon är född till att vara ledare. I dagens komplexa affärsmiljö behövs det dock många olika färdigheter och kunskaper för att framgångsrikt kunna leda ett team och förbättra företagets lönsamhet. När organisationer investerar i ledarskapsutveckling investerar de samtidigt i organisationens långsiktiga framgång.

Det kan vara svårt att veta var man ska börja. Här är våra fem bästa tips för att på ett effektivt sätt utveckla ledarskapet inom en organisation:

Utveckla en klar strategi

Fastställ ledarskapsmålen och de nödvändiga kompetenserna. Utvecklingsinsatserna ska stämma överens med organisationens mål och kultur.

Individualisera utvecklingen

Anpassa programmet efter varje ledare genom metoder som 360-graders feedback och individuella utvecklingsplaner för att skapa en personlig upplevelse.

Integrera lärandet med arbete

Koppla ledarskapsutvecklingen till konkreta arbetsuppgifter för att direkt tillämpa nya färdigheter.

Bygg en lärande organisation

Främja en kultur av kontinuerligt lärande med möjligheter för kunskapsdelning och mentorskap.

Mät och justera framsteg

Använd indikatorer och utvärderingsverktyg för att övervaka och anpassa utvecklingsprogrammet baserat på uppnådda resultat.


Våra verktyg för ledarskapsutveckling

På Mercuri International använder vi oss av flera olika verktyg och metoder för att stärka ledarskapet i en organisation, både på individuell och övergripande nivå. Några verktyg vi använder oss av är:

360-graders feedback

Genom att samla feedback från kollegor, underordnade och överordnade under utbildningsprogrammen får ledare en holistisk syn på sina styrkor och områden för utveckling.

Mentorskap och coaching

Vi kopplar ledare med erfarna mentorer eller coacher för personlig vägledning och kunskapsöverföring, antingen internt eller via externa konsulter.

Personlighetstester och självbedömning

Vi använder oss av certifierade personlighetstester som Myers-Briggs (MBTI) eller DISC för att förbättra självinsikt och förståelse för interaktioner med andra.

Planering för framtida ledare

Vi utvecklar en strukturerad process för att identifiera och utveckla potentiella ledare, inkludera dem i ledarskapsprogram, vilket även motiverar dem att stanna inom företaget.

Vi hjälper er att utveckla framgångsrika ledare

Mercuri International är en global koncern som erbjuder tjänster för att utveckla ledarskap och säljorganisationer i större företag, både i Sverige och i Europa, Asien och Amerika. Varje år utbildar vi omkring 200 000 personer i allt från de mest grundläggande kunskaperna inom försäljning och ledarskap till ledarskapsutveckling på avancerad nivå.

Boka ett förutsättningslöst möte med oss så tar vi tillsammans reda på hur vi kan ta din organisation till nästa nivå.


Vanliga frågor och svar – Vad är bra ledarskap?

Vad krävs för att vara en bra ledare?

För att vara en bra ledare behövs en kombination av kunskap, färdigheter och personliga värderingar:

Kunskap inom det specifika området samt förståelse för ledarskapets psykologi är grundläggande. Färdigheter som kommunikation, problemlösning och konflikthantering är avgörande.

En bra ledare behöver också vara flexibel och engagerad i sin egen tillväxt och utveckling, vilket innebär att regelbundet skaffa sig nya kunskaper och insikter.

Vad är viktigt i bra ledarskap?

Kärnan i bra ledarskap är inkluderar förmågan att effektivt kommunicera visioner och mål, stärka teamets sammanhållning och bygga en kultur där feedback och öppen dialog och uppmuntras.

Det är också viktigt för en ledare att kunna identifiera och utnyttja de unika styrkorna hos sina medarbetare, och att ge dem de verktyg och det stöd de behöver för att växa och lyckas.

En bra ledare vet att de inte bara har ansvar för att leda sina team, men också för att bidra till den övergripande tillväxten av organisationen.

Vilka värderingar bör en ledare ha?

Värderingarna som en bra ledare bör ha inkluderar integritet, ansvar, respekt och empati. Dessa värderingar behövs inte bara för att bygga förtroende inom teamet, men också för att skapa en hållbar och etisk arbetsmiljö.

En ledare bör även ha ett starkt engagemang för rättvisa och jämlikhet för att kunna hantera och uppskatta mångfalden inom sina team. Öppenhet och ansvar är också viktigt för att säkerställa att alla medarbetare känner sig värderade och inkluderade.