Strategisk verksamhetsutveckling

Strategisk verksamhetsutveckling kan ha en avgörande roll för att ett företag eller en organisation ska kunna bli framgångsrikt och nå sina långsiktiga mål. Strategisk verksamhetsutveckling är inte bara ett projekt eller en tillfällig insats utan snarare en del av organisationens DNA, där strategiska överväganden genomsyrar hela verksamheten och styr hur arbete, processer och kultur utformas och utvecklas.

På Mercuri International har vi mer än 60 års erfarenhet av att arbeta med strategisk verksamhetsutveckling, både i Sverige och internationellt. Vårt arbete grundar sig på forskning om hur organisationer bör utvecklas för att bli riktigt framgångsrika.


Det här är strategisk verksamhetsutveckling

Strategisk verksamhetsutveckling är en process där en organisation formulerar och implementerar planer och strategier för att nå sina långsiktiga mål.

För att processen ska bli framgångsrik behöver den bygga på organisationens egna värderingar och vision. När den används korrekt kommer organisationen kunna säkerställa att varje steg och beslut bidrar till den övergripande riktningen och framgången för verksamheten.

Viktiga delar av strategisk verksamhetsutveckling

Grundläggande analys och planering

Planering och analys utgör ryggraden i strategisk verksamhetsutveckling. Den här fasen innebär en djupgående granskning av verksamhetens nuvarande position, dess interna styrkor och svagheter samt de möjligheter och hot som finns i den externa miljön.

För det här arbetet kan man använda metoder som SWOT-analys (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) kundundersökingar eller benchmarkning av företaget mot andra organisationer.

Ledarskapsutveckling

I kärnan av strategisk verksamhetsutveckling ligger ledarskapet. Effektivt ledarskap är avgörande för att kunna skapa en kultur där anställda känner sig motiverade och engagerade i arbetet mot gemensamma mål. Ledare ska inte bara visa vägen genom sitt exempel utan också aktivt främja en miljö där alla medarbetare känner att deras bidrag är viktiga. Detta skapar en känsla av ägarskap och engagemang över hela organisationen.

Vision och värderingar

En central del av strategisk verksamhetsutveckling är att säkerställa att organisationens vision och värderingar reflekteras i alla aspekter av verksamheten. Detta innebär att beslut och strategier inte bara baseras utifrån ekonomiska mål utan också på hur väl de ligger i linje med organisationens kärnvärderingar. Detta skapar en stark och sammanhängande identitet som kan inspirera både anställda och externa intressenter.


Sales Excellence-modellen

På Mercuri International har vi utfört verksamhetsutvecklingsuppdrag och assisterat företag med att utveckla framgångsrika säljstrategier ända sedan 1960-talet.

Vårt arbete bygger på forskning där vi har identifierat nyckelfaktorer bakom framgångsrik försäljning. Vår forskning är baserad på mer än 40,000 timmar av datainsamling och har gett oss unika kunskaper i hur man uppnår sales excellence genom att förstå de grundläggande komponenterna i en effektiv försäljningsorganisation.

Ur detta har vi utvecklat vår Sales Excellence-modell där vi fokuserar på ledning, strukturering och utformning av försäljningsorganisationer för att möta kundens behov och logik, vilket är nyckeln till framgång.

Ta hjälp av oss med strategisk verksamhetsutveckling

Med vår långa erfarenhet och forskning i grunden har vi hjälpt en lång rad företag och organisationer, stora som små, i Sverige och internationellt, att arbeta strategiskt med verksamhetsutveckling. Vi hjälper dig att ta din verksamhet till en ny nivå. Tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte.


Vanliga frågor och svar om strategisk verksamhetsutveckling

Vad menas med verksamhetsutveckling?

Verksamhetsutveckling är ett omfattande och strategiskt angreppssätt där en organisation strävar efter att förbättra och effektivisera sina processer, strukturer och strategier för att uppnå övergripande mål och skapa bättre resultat.

Den här typen av utveckling innefattar en rad olika aktiviteter såsom omstrukturering av organisationen, implementering av nya teknologier, förändringar i ledarskapet och anpassning av företagskulturen.

Målet är att stärka organisationens förmåga att möta nuvarande och framtida utmaningar, maximera dess prestanda och därigenom säkerställa dess långsiktiga framgång.

Vilka delar ingår i verksamhetsutveckling?

De delar som ingår kan variera beroende på organisationens specifika behov och mål men omfattar ofta:

Strategisk planering: Definition av den övergripande visionen och de strategiska målen för verksamheten.

Processutveckling: Analys och utveckling av organisationens arbetsprocesser för att öka effektiviteten och kvaliteten i arbetet.

Organisationsutveckling: Utveckling av organisationens struktur och kultur för att stödja strategiska mål och förbättra samarbetet och kommunikationen internt.

Teknologi och system: Implementering och utveckling av IT-stöd och andra system som stödjer verksamhetens processer och mål.

Ledarskapsutveckling: Stärkande av ledarskapet på alla nivåer i organisationen för att effektivt kunna leda och genomföra förändring.

Vad är processbaserad verksamhetsutveckling?

Processbaserad verksamhetsutveckling är ett specifikt sätt att närma sig verksamhetsutveckling, där fokus ligger på att kartlägga, analysera och förbättra organisationens olika processer.

Tanken är att genom att optimera de enskilda processerna kan hela organisationens effektivitet och resultat förbättras.

Arbetet innebär ofta att identifiera flaskhalsar, eliminera onödiga steg och standardisera arbetsflöden för att skapa en mer smidig och kostnadseffektiv verksamhet.

Genom att ha processerna i centrum kan organisationen säkerställa att dess strategier och mål är väl integrerade i det dagliga arbetet, vilket leder till en mer sammanhängande och fokuserad verksamhetsutveckling.kräver ett holistiskt perspektiv där ledning och anställda tillsammans arbetar mot gemensamma mål.

Den här typen av verksamhetsutveckling kräver att organisationen är flexibel och kan anpassa sig till förändringar i omvärlden samt en stark företagskultur som främjar innovation och kontinuerlig förbättring.