Vad är verksamhetsutveckling?

Alla företag behöver kontinuerligt utvecklas och de flesta företag och organisationer står inför behovet av verksamhetsutveckling.

Målet med verksamhetsutveckling är att förbättra verksamhetens resultat och dess förmåga att anpassa sig till förändringar. Detta kan uppnås genom att förbättra effektivitet, kvalitet, innovation eller hållbarhet inom verksamheten.

Vi på Mercuri är specialiserade på att utveckla säljorganisationer. Vår strävan inom verksamhetsutveckling är att öka organisationens övergripande effektivitet och produktivitet genom att implementera förbättringar på olika områden.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med verksamhetsutveckling?


Varför behövs verksamhetsutveckling?

Verksamhetsutveckling handlar om att hitta metoder för att på ett så effektivt sätt som möjligt styra och utveckla verksamheten. Det handlar om att skapa en organisation där men förbättrar och optimerar processer. Inifrån och ut liksom utifrån och in.

För säljorganisationer är verksamhetsutveckling av grundläggande betydelse av flera anledningar. Genom att förbättra utvecklingen av säljprocesser och metoder strävar man efter att öka organisationens effektivitet, förbättra arbetssätten och optimera försäljningsresultaten. Därigenom kan resurser användas mer effektivt och onödiga förluster minimeras.

Verksamhetsutveckling = ökad lönsamhet

Verksamhetsutveckling tenderar att resultera i ökad lönsamhet genom att reducera överflödiga kostnader och samtidigt öka intäkterna. Förbättrad produktivitet i arbetet möjliggör bättre ekonomiska resultat för säljteamet.

En annan viktig dimension av verksamhetsutveckling är förbättrad kundnöjdhet och ökat värde för kunderna. Genom att optimera säljprocesserna och förbättra kundinteraktionen finns möjligheter att öka kundlojalitet. Nöjda kunder är benägna att återkomma och rekommendera företaget till andra.

Verksamhetsutveckling ger säljorganisationen förmågan att anpassa sig till marknadsförändringar. Flexibilitet och förmågan att anpassa sig till nya trender och konkurrenssituationer är avgörande för framgång på en dynamisk marknad.

Effektivitet och organisation utgör nyckeln till att skaffa sig en konkurrensfördel. Genom rätt verksamhetsutveckling kan säljorganisationen öka sin marknadsandel och dra nytta av nya affärsmöjligheter.

Genom kompetensutveckling och träning kan säljteamet förbättra sina färdigheter och självförtroende, vilket i sin tur leder till ökad prestation och bättre försäljningsresultat.

Verksamhetsutveckling inkluderar även användningen av mätbara nyckelindikatorer och dataanalys för att övervaka och utvärdera säljteamets prestationer. Detta ger företagsledningen insikter och underlag för att fatta informerade beslut.

Optimera er säljorganisation med verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling är en övergripande process som innefattar att aktivt sträva efter att förbättra och optimera olika aspekter av en organisations funktioner och prestation på flera nivåer.

Vi på Mercuri är specialiserade på att utveckla och effektivisera försäljningsorganisationer.

Målet med att driva verksamhetsutveckling är att förhöja organisationens effektivitet och produktivitet genom att implementera förbättringar på olika områden.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med verksamhetsutveckling?

Strategi, struktur och kultur – 3 viktiga grundpelare inom verksamhetsutveckling

Inom verksamhetsutveckling är de tre huvudområdena strategi, struktur och kultur av stor betydelse. Att driva verksamhetsutveckling innebär noggrann planering och implementering av strategier för att nå framgång. Det omfattar olika aspekter såsom att fastställa övergripande mål, optimera processer och arbetsmetoder, införa ny teknologi och utveckla kompetenser.

Likväl viktig är kulturutvecklingen, som handlar om att skapa en positiv och anpassningsbar företagskultur som återspeglar organisationens värderingar och mål. Ledarskapet behöver ofta utvecklas och anpassas för att effektivt stödja den förändrade riktningen och verksamhetsmålen. För att hantera smidiga övergångar och ge rätt förutsättningar för organisationen att lära om, lära nytt och dra lärdom av, är förändringsledning och förändringsmetodik avgörande.

Verksamhetsutveckling strävar efter en holistisk strategi för att optimera prestationen och skapa långsiktig hållbarhet genom att fokusera på konkreta åtgärder inom områdena strategi, struktur och kultur och hitta metoder för att skapa en mer framgångsrik organisation – så effektivt och produktivt som möjligt.

Sales Excellence – Mercuris modell för verksamhetsutveckling

Mercuri International stödjter företag och säljorganisationer genom att genomföra utvecklande initiativ som främjar framsteg och ökad effektivitet. Vi åstadkommer detta genom att skapa framgångsrika metoder och säljstrategier, och vår djupa kompetens och långa erfarenhet sträcker sig tillbaka till 1960-talet.

Under vårt arbete med att utveckla säljorganisationer har vi bedrivit omfattande forskning. Den forskning vi använder idag bygger på över 40 000 timmars datainsamling och analys. Med hjälp av vårt data kan vi tydligt och pedagogiskt förklara hur man kan uppnå ökad tillväxt och lönsamhet.

Baserat på vår gedigna forskning har vi formulerat Sales Excellence – en modell för verksamhetsutveckling som tar sin grund i resultaten från vår forskning. Modellen fokuserar på det optimala sättet att styra, leda, utforma och organisera en säljorganisation.

Läs mer om hur vi arbetar utifrån Sales Excellence-modellen:

Verksamhetsutveckling med Mercuri International

Med över 60 års erfarenhet inom säljutveckling och verksamhetsutveckling på global skala har vi på Mercuri International etablerat oss som experter inom försäljningsutveckling och tillväxtorienterade uppdrag. Våra konsulter, specialiserade inom försäljningsutveckling, använder vår forskning som grund för att erbjuda insikter om hur er verksamhet och försäljningsorganisation bör struktureras med hänsyn till externa förändringar.

Vi genomför transformationsuppdrag för att förflytta din försäljningsorganisation från dess nuvarande tillstånd till det önskade läget, med stöd av vår Sales Excellence-modell.

Med en global närvaro, ett tvärfunktionellt arbetssätt och geografiska gränser hjälper vi dig att utforma en strategi som är effektiv för hela företaget, oavsett var dina team är lokaliserade. Genom organisk tillväxt och strategiska förvärv har Mercuri International etablerat sig som världsledande inom försäljningsrådgivning. Ett konkret exempel är vårt förvärv av ProSales 2019, ett företag som sedan 2007 har bistått beslutsfattare med forskning inom området sales excellence.

Inom verksamhetsutveckling erbjuder vi:

 • Konsultation
 • Rådgivning
 • Workshops
 • Facilitering
 • Kompetensutveckling

Vad är verksamhetsutveckling? – Vanliga frågor och svar

Vad är verksamhetsutveckling? – Vanliga frågor och svar

Varför behövs verksamhetsutveckling?

Verksamhetsutveckling är en kontinuerlig process som bör ses som en investering i framtiden. Genom att investera i verksamhetsutveckling kan organisationer förbättra sin konkurrenskraft och nå sina mål.

Verksamhetsutveckling behövs primärt för att:

Öka organisationens effektivitet och produktivitet. Detta kan leda till ökade försäljningsintäkter, förbättrad kundnöjdhet och ökad lönsamhet.

Hantera förändring och anpassa sig till en föränderlig omvärld. Verksamhetsutveckling kan hjälpa organisationer att identifiera och hantera förändring, och att anpassa sig till nya förutsättningar.

Främja lärande och utveckling. Verksamhetsutveckling kan hjälpa organisationer att skapa en kultur av lärande och utveckling, vilket kan leda till ökad innovation och konkurrenskraft.

verksamhetsutveckling kan bidra till att uppnå många olika mål, till exempel:

En organisation kan förbättra sin effektivitet genom att automatisera processer, införa nya verktyg och metoder, eller genom att omorganisera verksamheten.

En organisation kan anpassa sig till en föränderlig omvärld genom att utveckla nya produkter eller tjänster, eller genom att expandera till nya marknader.

En organisation kan främja lärande och utveckling genom att erbjuda utbildning och utvecklingsmöjligheter till medarbetarna, eller genom att skapa en kultur av samarbete och feedback.

Hur kan man utveckla en verksamhet?

Det finns många sätt för att utveckla en verksamhet. Det vanligaste under ett arbete med verksamhetsutveckling är att man jobbar på flera plan för att förbättra organisationens produktivitet och effektivitet.

Verksamhetsutveckling är en kontinuerlig process som bör ses som en investering i framtiden. Genom att investera i verksamhetsutveckling kan du förbättra din konkurrenskraft och nå dina mål.

Vilka är de vanligaste metoderna inom verksamhetsutveckling?

Det finns flera olika metoder och tillvägagångssätt inom verksamhetsutveckling, och valet av metod kan variera beroende på företagets specifika behov och bransch. Här är några av de vanligaste metoderna inom verksamhetsutveckling:

 1. Balanced Scorecard (BSC): En strategisk planerings- och styrningsmetod som fokuserar på att följa och utvärdera organisationens prestationer utifrån fyra perspektiv: finansiellt, kund, interna processer och lärande och tillväxt.
 2. Lean Management: Inspirerad av principer från Toyota Production System, fokuserar Lean på att eliminera slöseri och maximera effektiviteten genom att optimera processer och minimera resursslöseri.
 3. Six Sigma: En metod som syftar till att minska variation och förbättra kvalitet genom att tillämpa statistiska verktyg och metoder. Målet är att uppnå nästan noll defekter i processer.
 4. Total Quality Management (TQM): En helhetssyn på kvalitet som involverar hela organisationen. TQM fokuserar på kontinuerlig förbättring av produkter och processer genom att involvera alla anställda.
 5. Agil utveckling: Ursprungligen inom mjukvaruutveckling men har sedan dess spridit sig till andra områden. Agile-metoden betonar flexibilitet, snabba iterationer och kundinvolvering för att anpassa sig till förändringar.
 6. Business Process Reengineering (BPR): En metod för omstrukturering och omgestaltning av processer inom organisationen för att uppnå dramatiska förbättringar i prestanda, kvalitet och kostnadseffektivitet.
 7. Processtyrning och kvalitetssäkring: Använder sig av processkartläggning och kvalitetsverktyg för att identifiera och förbättra arbetsprocesser och säkerställa att de uppfyller kundens krav.
 8. Change Management: Innebär att proaktivt hantera förändringar inom organisationen för att minimera motstånd och maximera anpassningen hos anställda till nya arbetsmetoder och strukturer.

Det är vanligt att organisationer kombinerar olika metoder för att skapa en skräddarsydd strategi som passar deras unika behov och mål, och som funkar i deras dagliga arbete.

Vi på Mercuri jobbar utifrån vår egen modell, Sales Excellence, som är speciellt framtagen för säljorganisationer och baseras på år av forskning och studier inom området.

Är ledningsgruppen viktig för framgångsrika säljorganisationer?

Ja. Ledningsgruppen spelar en central och avgörande roll i att säkerställa framgång inom försäeljning.

Att uppnå framgång inom försäljning kräver att ledningen delar en gemensam syn på vilka resultat som ska uppnås, och att det som krävs för att uppnå målen finns där.

Det krävs en gemensam strategi och nödvändiga förutsättningar för att den dagliga försäljningsverksamheten ska lyckas. Genom att bättre leda säljteamet och ge teamet en tydlig riktning och strategisk grund att stå på, kommer resultaten inom den egna organisationen att komma därefter.