Skulle du verkligen lita på ett företag som inte tar hand om din data?

”Idag kan företag komma över mer data än någonsin tidigare. Det här kan vara ett kraftfullt verktyg, men det måste vara korrekt och säkert.

Den 24 november samlades ledande chefer från hela världen för årets The Sales Conference. Och som alltid hade konferensen ett tema. I år var det temat ”tillit”. Men hur bygger vi tillit? I rapporten ‘Future State of Trust’ identifierade vi 6 nyckeldimensioner som är avgörande för processen – och en av dem var … ‘Säkerhet’

Varför ‘Säkerhet’?

Idag finns det knappt ett enda företag som inte beskriver något område av sin verksamhet som datadriven – så var datan lagras och hur den hanteras är en allt viktigare fråga. Det är vad vi kallar dataintegritet. Dataintegritet handlar om den övergripande noggrannheten kring data. Det handlar också om säkerheten kring kunddata kopplat till hur vi följer regler – såsom GDPR. I business-to-business får dataintegritet mer och mer uppmärksamhet eftersom företag kan skaffa mer data än någonsin tidigare.

En ökad digital närvaro kräver också ökat fokus på säkerhetsrisker som är förknippade med den. Studier visar att det finns en hög grad av misstro när enskilda personer måste dela personuppgifter med andra enheter, t.ex. företag eller myndigheter. En annan studie rapporterar att 70 procent av organisationerna håller med om att de genom att använda data och analyser skapar en möjlighet till risker för dataintrång eller felaktig försäljning av varor och tjänster.

“Många företag gör misstaget att fokusera på att ha mycket data utan att bry sig om dess kvalitet och utan att se till att kunduppgifterna är säkra.”

Ur rapporten The Future State of Trust 2022

Så hur skapar vi säkerhet?

Ett stort bekymmer är ”förtroendeklyftan”, där endast 35 % av de tillfrågade i en nyligen publicerad KPMG-rapport uppgav att de hade en hög grad av förtroende för det sätt på vilket deras organisation använder data och analyser. Men vilka praktiska åtgärder kan vi vidta för att överbrygga denna klyfta? Våra respondenter prioriterade följande när det gällde att bygga upp förtroendet:

  1. Säkerställande av dataintegritet och skydd av kunduppgifter.
  2. Tillhandahålla säkra dokument som inte har ändrats, förfalskats eller manipulerats.
  3. Säker autentisering av undertecknarens identitet.

Av de sex dimensionerna av förtroende ansågs ”säkerhet” vara den minst viktiga – men i takt med att våra liv blir alltmer digitaliserade kommer den troligen att få allt större betydelse. Och de organisationer som ligger före kommer att få en märkbar konkurrensfördel i framtiden.

Vad är nästa steg?

I år presenterade Mercuri Research den årliga rapporten som bygger på en global undersökning av över 1 000 företagsledare. Rapporten analyserade vad vi egentligen menar med förtroende, bröt ner det i dess olika dimensioner och pekade på den verkliga effekten av att bygga upp förtroende ur ett affärsperspektiv. Rapporten ger vägledning och förslag på hur företagsledare kan hitta nya möjligheter, skapa bättre och mer långvariga kundrelationer och hitta nya sätt att skapa långsiktig tillväxt. Rapporten tar upp ämnet ”förtroende” i sin helhet och undersöker även dimensioner som ”säkerhet” i detalj.

När 99 % av de tillfrågade företagsledarna säger att ”förtroende är avgörande för att bygga långsiktiga relationer med kunder” är det viktigare än någonsin att vi når dit. Så om du vill veta hur du kan fådina kunder lita på dig – och bygga meningsfulla relationer med dig – varför inte ladda ner rapporten eller ta kontakt med oss idag?