Processorienterad verksamhetsutveckling

Att arbeta processorienterat i verksamhetsutveckling innebär att organisationer tar ett strategiskt grepp om sina arbetsflöden och aktiviteter med målet att skapa mervärde för kunder och intressenter.

Det handlar inte bara om att förbättra befintliga arbetsflöden utan också om att utveckla en djupare förståelse för hur dessa processer bidrar till organisationens övergripande mål och vision.

På Mercuri International har vi mer än 60 års erfarenhet inom verksamhetsutveckling. Våra konsulter är specialiserade på att hjälpa och stötta företag där vi skapar skräddarsydda strategier som ger ökad lönsamhet och tillväxt.


Vad menas med processorientering?

Processorientering är ett sätt att se på och leda en verksamhet där fokus ligger på processerna, det vill säga de upprepade aktiviteter som skapar ett värde för kunden.

Denna inriktning betonar vikten av att se verksamheten utifrån hur arbetet faktiskt bedrivs, snarare än utifrån dess organisatoriska struktur eller funktioner.

Genom att använda processorientering som utgångspunkt för verksamhetsutveckling, kan organisationer identifiera möjligheter till effektivisering och innovation som annars kan förbli dolda inom traditionella arbetsstrukturer.


Metoder för processorienterad verksamhetsutveckling

För att framgångsrikt implementera processorienterad verksamhetsutveckling använder organisationer olika metoder och verktyg, till exempel:

Processkartläggning

Används för att identifiera och förstå nyckelprocesserna och deras inbördes relationer.

Prestationsmått

Prestationsmått som tydligt speglar processernas effektivitet och effekt på kundnöjdheten.

Kontinuerlig förbättring

Kontinuerlig förbättring används för att systematiskt göra processerna snabbare, billigare, och mer tillförlitliga, ofta med hjälp av feedback från både medarbetare och kunder.


Varför är processorienterad verksamhetsutveckling viktig?

En processorienterad inställning till verksamhetsutveckling är viktigt av flera skäl. Det ger organisationer möjlighet att på ett mer effektivt sätt koordinera sina resurser och aktiviteter för att uppnå gemensamma mål.

Det hjälper även organisationer att bli mer kundcentrerade, eftersom fokus ligger på att skapa värde genom att förbättra de processer som direkt påverkar kundupplevelsen.

Slutligen bidrar processorientering till ökad flexibilitet och anpassningsförmåga genom att underlätta för organisationer att snabbt reagera på utveckling förändringar i omvärlden.

Utmaningar och möjligheter

Att arbeta med processorienterad verksamhetsutveckling kan innebära både utmaningar och möjligheter. Utmaningarna kan röra sig om att överbrygga traditionella gränser mellan avdelningar och skapa en kultur som värderar ständig förbättring och samarbete över funktionella silos.

Möjligheterna är dock stora, eftersom en väl genomförd processorientering kan leda till betydande förbättringar i effektivitet, kvalitet och kundnöjdhet. Dessutom öppnar ett processorienterat arbetssätt upp för innovation genom att uppmuntra till ett annat sätt att tänka kring hur arbete kan organiseras och utföras.

Skräddarsydda lösningar för företag

Hur man to international skapar vi skräddarsydda lösningar för företag när vi systematiskt identifiera styrkor, svagheter och förbättringsområden.

Våra metoder baserar sig på forskning, där vi har använt såväl kvalitativa så kvantitativa metoder för att kartlägga de processer och faktorer som gör företag lönsamma och framgångsrika.

Vi har sett att det inte finns någon enskild faktor som är avgörande utan att högpresterande företag är bättre än sina konkurrenter i varje gren.

Vår forskning på tusentals företag och säljare ligger ligger till grund för vårt arbete med våra kunder, där vi stakar ut den rätta strategiska riktningen och de förutsättningar som måste finnas på plats för att företag förtag ska bli effektiva och lönsamma.


Våra öppna kurser

För att utveckla en verksamhet behöver även enskilda medarbetare utvecklas. Vi har en lång rad öppna kurser, både ledarskapsutbildningar och säljutbildningar. Här är några exempel:

Commercial Director Master Class

En säljchefsutbildning som fokuserar på både operativt som strategiskt ledarskap där deltagarna kan ta del av faktabaserad kunskap om ör att kunna leda en egen högpresterande säljorganisation inom B2B.

UL – Utvecklande ledarskap

En kurs som ger dig ökad förståelse för ditt eget ledarbeteende och hur du kan jobba med dina medarbetare för att nå bättre resultat och få mer arbetsglädje.

Coachande ledarskap

Den här kursen är för dig som vill ta steget mot att arbeta mer som en coach än som en traditionell chef, där du hjälper dina medarbetare hitta kreativa lösningar.

Priser på våra kurser anges exkl moms.

Kontakta oss

Du är varmt välkommen att kontakta oss för mer information om våra lösningar för företag. Kontakta någon av våra konsulter direkt för ett möte eller fyll i formuläret på vår hemsida.


Vanliga frågor och svar – processorienterad verksamhetsutveckling

Vad innebär det att arbeta processorienterat?

Arbeta processorienterat innebär att man organiserar och optimerar verksamheten utifrån dess huvudprocesser.

Det handlar om att identifiera och förstå de olika stegen i en process, hur dessa steg bidrar till slutprodukten eller tjänsten, och hur man kan effektivisera dessa steg för att förbättra kvalitet, minska slöseri, och höja kundnöjdheten.

Man strävar efter att se till att alla delar av organisationen arbetar mot samma mål, med fokus på kundens behov och önskemål.

Vad menas med processorientering?

Processorientering är ett förhållningssätt eller en strategi inom organisationer där man ser verksamheten som en samling processer.

Varje process består av en serie aktiviteter som tillsammans skapar ett värde för kunden. Processorientering innebär att man kontinuerligt arbetar med att förstå, förbättra och effektivisera dessa processer.

Detta förhållningssätt skiljer sig från den traditionella, funktionella organisationsstrukturen där fokus ligger på avdelningar eller funktioner snarare än på de processer som korsar dessa gränser.

Varför ska man jobba med processer?

Processinriktat arbete går ut på att identifiera organisationens kärnprocesser och stödprocesser, förstå hur dessa interagerar och bidrar till att skapa värde, och sedan kontinuerligt mäta och förbättra dessa processer.

Detta kan inkludera allt från att kartlägga processflöden, definiera processägare, etablera prestationsmått, till att genomföra förändringsinitiativ baserade på processanalys. Målet är att öka effektiviteten, flexibiliteten och kvaliteten i leveransen till kunden.