Vad betyder verksamhetsutveckling?

Alla behöver utvecklas, även verksamheter. De allra flesta företag och organisationer är i behov av verksamhetsutveckling, men hur den ser ut kan skilja sig åt en del.

Syftet med verksamhetsutveckling är att förbättra verksamhetens resultat och förmåga att möta förändringar. Detta kan göras genom att förbättra effektiviteten, kvaliteten, innovationen eller hållbarheten i verksamheten.

Vi på Mercuri International är specialiserade på att utveckla och förbättra säljorganisationer. Vi gör det genom att på ett grundligt sätt utvärdera och utveckla olika delar av er verksamhet. Genom att genomföra olika förbättringar kan vi hjälpa er att skapa en mer effektiv och framgångsrik säljorganisation – inifrån och ut.

Vill du veta mer om hur vi jobbar med verksamhetsutveckling?


Vad är verksamhetsutveckling?

Att utveckla en verksamhet genom verksamhetsutveckling handlar enkelt beskrivet om att göra en organisation mer framgångsrik. Det görs genom att planera och implementera strategier som förbättrar processer, arbetsmetoder, teknologi och kompetenser.

Exempel på hur verksamhetsutveckling kan se ut i praktiken:

 • En organisation kan implementera en ny säljprocess för att öka försäljningen.
 • En organisation kan introducera ett nytt IT-system för att effektivisera arbetet.
 • En organisation kan erbjuda utbildning för medarbetarna för att öka sin kompetens.
 • En organisation kan arbeta för att skapa en mer positiv arbetskultur.

Verksamhetsutveckling är ett viktigt arbete för alla organisationer som vill vara framgångsrika.

Vi på Mercuri arbetar dagligen med att hjälpa säljorganisationer att uppnå vad vi kallar Sales Excellence – en metod som handlar om att skapa en framgångsrik säljorganisation med hjälp av rätt metoder och redskap.

Läs mer om hur vi på Mercuri arbetar med verksamhetsutveckling:


Verksamhetsutveckling med Mercuri – vårt synsätt

Verksamhetsutveckling innebär en konstant strävan efter att förbättra en organisations effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft. Att utveckla och förbättra en verksamhet är ingen engångsinsats – utan det krävs förändringar i ert dagliga arbete.

Verksamhetsutveckling är en bred process som involverar flera aktiviteter, till exempel:

 1. Målsättning: Startar med att tydligt definiera mål som är mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna.
 2. Strategi: Efter att målen är satta utvecklas en strategi för att uppnå dem, vilken beskriver hur organisationen ska förändras.
 3. Implementering: Då strategin är klar påbörjas implementeringen genom att genomföra nödvändiga förändringar för att förbättra organisationen.
 4. Evaluering: Efter genomförda förändringar är det viktigt att utvärdera deras effektivitet genom att mäta och jämföra resultat med de satta målen.

Utöver dessa centrala aspekter omfattar verksamhetsutveckling även:

 • Kulturutveckling: Att skapa en positiv och anpassningsbar intern kultur för att främja motivation, engagemang och effektivitet.
 • Ledarskap: Vikten av ledare som kan leda och guida organisationen genom förändring samt skapa en kultur som stöder lärande och utveckling.
 • Förändringsledning: Att hantera förändring på ett effektivt sätt genom att förstå dess faser, hantera motstånd och skapa en positiv atmosfär för förändring.

Sammanfattningsvis representerar verksamhetsutveckling en process för att förbättra en organisations övergripande prestanda, inklusive dess effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft. Det omfattar flera nyckelaspekter såsom målsättning, strategi, implementering, utvärdering, kulturutveckling, ledarskap och förändringsledning.

Strategi, struktur och kultur

Verksamhetsutveckling involverar en noggrann planering och implementering av strategier för att uppnå framgång. Det innefattar flera aspekter, såsom att etablera övergripande mål, optimera processer, förbättra arbetsmetoder, införa ny teknologi och utveckla kompetenser.

Kulturutveckling är lika betydelsefull och innebär att skapa en positiv och anpassningsbar företagskultur som återspeglar organisationens värderingar och mål. Ledarskap måste ofta utvecklas och anpassas för att effektivt stödja den förändrade inriktningen och verksamhetsmålen. Förändringsledning och tillhörande metoder är avgörande för att hantera smidiga övergångar och skapa rätt förutsättningar för organisationen att lära av, lära om och dra lärdom av förändringar.

Receptet för framgångsrik säljutveckling

För att framgångsrikt utveckla sitt försäljningsarbete måste företaget eller organisationen implementera en rad direkt och indirekt stöttande funktioner, arbetsflöden, processer och system. Det sträcker sig från att ha en välformulerad säljstrategi och kanalstrategi till att tillhandahålla adekvat säljstöd genom Customer Relationship Management (CRM). Dessutom krävs förmågan att locka, rekrytera och utveckla rätt kompetens inom säljorganisationen, kombinerat med en incitaments-modell som belönar önskade prioriteringar och beteenden.

Målet är att etablera effektiva säljstrukturer och processer som stödjer de övergripande affärsmålen, oavsett vilka de må vara.

Att förbättra processer kräver ett grundligt och dedikerat arbete. Här kan vi på Mercuri hjälpa er med rätt redskap och metoder. Det råder dock inga tvivel om, och ska inte hymlas med, att det största arbetet i slutet av dagen måste göras av er inom organisationen, eftersom att det handlar om den egna organisationen och hur denna kan effektiviseras. Utifrån och in. Och inifrån och ut.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er med rätt redskap och metoder för att utveckla er säljorganisation?

Verksamhetsutveckling utifrån Sales Excellence-metoden

Sales Excellence-modellen utgår från och baseras på många års studier och data. Vi har jobbat i över 40 000 timmar för att hitta rätt metoder och modeller som bidrar till att skapa framgångsrika säljorganisationer.

Utifrån vår forskning har vi tagit fram en modell som hjälper till att optimera de grundläggande processer och metoder som avgör hur verksamheten styrs och organiseras.

Syftet är att skapa en säljorganisation som framgångsrikt kan uppnå de förväntade målen och resultaten.

Läs mer om hur vi kan stödja säljorganisationer genom vår forskningsbaserade modell Sales Excellence:


Vad betyder verksamhetsutveckling? – Vanliga frågor och svar

Varför behövs verksamhetsutveckling?

För säljorganisationer utgör verksamhetsutveckling en kritisk faktor av flera anledningar. Genom att effektivisera utvecklingen av säljprocesser och metoder främjas ökad effektivitet, förbättrat arbetssätt och ökade försäljningsresultat för organisationen. Detta innebär att resurser kan användas på ett mer ändamålsenligt sätt samtidigt som onödiga förluster minimeras.

Verksamhetsutveckling tenderar att leda till ökad lönsamhet, vilket uppnås genom att reducera överflödiga kostnader och samtidigt öka intäkterna. Genom förbättrad produktivitet kan säljteamet generera förbättrade ekonomiska resultat, och ändra deras dagliga arbete genom nya metoder och arbetssätt.

Vad betyder verksamhetsutveckling? – Vanliga frågor och svar

Verksamhetsutveckling är en process som syftar till att förbättra och optimera olika aspekter av en organisation eller företag. Det finns flera skäl till varför verksamhetsutveckling är nödvändig:

 1. Effektivitet och produktivitet: Genom att analysera och förbättra arbetsprocesser kan man öka effektiviteten och produktiviteten inom organisationen. Det innebär att man kan göra mer med mindre resurser.
 2. Anpassning till förändringar: Affärsmiljön förändras ständigt på grund av teknologiska framsteg, marknadstrender och andra faktorer. Verksamhetsutveckling hjälper organisationer att anpassa sig till dessa förändringar och förbli konkurrenskraftiga.
 3. Ökad kundnöjdhet: Genom att fokusera på att förstå och möta kundernas behov kan verksamhetsutveckling leda till förbättrad kundnöjdhet. Det kan inkludera förändringar i produkter, tjänster eller kundinteraktioner.
 4. Innovation: Verksamhetsutveckling uppmuntrar till innovation och kreativitet inom organisationen. Det kan innebära att införa nya teknologier, metoder eller idéer för att hålla organisationen i framkant.
 5. Minskad kostnad och resurshantering: En analys av verksamheten kan hjälpa till att identifiera områden där kostnader kan minskas och resurser kan användas mer effektivt.
 6. Förbättring av arbetsmiljön: Genom att skapa en bättre arbetsmiljö kan verksamhetsutveckling bidra till att öka medarbetarnas motivation och engagemang.
 7. Riskhantering: En effektiv verksamhetsutvecklingsprocess inkluderar även att identifiera och hantera risker. Detta kan bidra till att minska osäkerheten och öka organisationens förmåga att hantera oväntade händelser.

Sammanfattningsvis är verksamhetsutveckling viktig för att organisationer ska kunna anpassa sig till förändringar, förbättra sin prestanda och hålla sig konkurrenskraftiga på marknaden.

Det är en löpande process som hjälper till att skapa en organisation som är flexibel, effektiv och redo att möta framtida utmaningar.

Hur jobbar man med verksamhetsutveckling?

Verksamhetsutveckling är en kontinuerlig process som bör anpassas efter företagets behov och förutsättningar.

Genom att arbeta systematiskt med verksamhetsutveckling kan företag förbättra sin konkurrenskraft och nå sina mål.

Det finns många sätt att arbeta med verksamhetsutveckling på och vilka metoder som används kan skilja sig.

Hur utvecklar man en framgångsrik säljorganisation?

Utveckling av en säljorganisation är en kontinuerlig process som syftar till att förbättra organisationens effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft.

Det finns många olika sätt att utveckla en säljorganisation, men några viktiga områden att fokusera på är:


Hur utvecklar man en framgångsrik säljorganisation?

Utveckling av en säljorganisation är en kontinuerlig process som syftar till att förbättra organisationens effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft.

Det finns många olika sätt att utveckla en säljorganisation, men några viktiga områden att fokusera på är:

Säljprocessen

Säljprocessen är en serie steg som säljare följer för att generera leads, kvalificera potentiella kunder och stänga affärer. Genom att förbättra säljprocessen kan säljare bli mer effektiva och produktiva.

Säljteknik

Säljtekniker är de verktyg och metoder som säljare använder för att kommunicera med potentiella kunder och stänga affärer. Genom att utbilda säljare i effektiva säljtekniker kan de förbättra sina resultat.

Kompetensutveckling

Säljarnas kompetens är avgörande för säljorganisationens framgång. Genom att investera i säljarnas kompetensutveckling kan de förbättra sina säljfärdigheter och kunskaper.

Säljkultur

Säljkulturen är den gemensamma värdegrunden och normerna som råder inom säljorganisationen. En positiv säljkultur kan bidra till ökad motivation och engagemang hos säljarna.