Verksamhetsutveckling metoder

Metoder för framgångsrik verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling (VPU) är ett brett begrepp som omfattar alla aktiviteter som syftar till att förbättra en organisation eller verksamhet. Det kan handla om att öka effektiviteten, förbättra kvaliteten, utveckla nya produkter eller tjänster, eller anpassa sig till förändringar i omvärlden.

Det finns många olika metoder för verksamhetsutveckling, och den bästa metoden beror på de specifika målen och förutsättningarna för den aktuella organisationen.

Vi på Mercuri är experter på att utveckla försäljningsorganisationer. Vi genomför förbättringar och förändringar på olika områden. Arbetet sker i nära och konstant dialog med er som kund. Med väl valda insatser jobbar vi tillsammans med er som säljorganisation för att skapa en mer produktiv, effektiv och framgångsrik verksamhet!

Om Mercuri

Mercuri International grundades av den svenska ingenjören Curt Abrahamsson på 1960-talet, med målet att hjälpa organisationer uppnå sina säljmål. Företaget har vuxit till att bli världens ledande försäljningsrådgivare genom organisk tillväxt och förvärv.

2019 förvärvade Mercuri International ProSales för att stärka sitt erbjudande inom forskning och rådgivning inom Sales Excellence.


Verksamhetsutveckling med Mercuri

Sales Excellence-modellen

Mercuri International hjälper företag och säljorganisationer att genomföra utvecklande insatser för att driva verksamheten framåt och göra den mer effektiv. Det gör vi genom att skapa framgångsrika metoder och säljstrategier. Vi har lång erfarenhet och gedigen kompetens inom området. Vi har gjort vad vi gör sedan 60-talet.

Under tiden som vi arbetat med att utveckla säljorganisationer har vi också bedrivit forskning. Den forskning vi jobbar utifrån idag bygger på mer än 40 000 timmars datainsamling och analys av data. Med denna data kan vi förklara hur man uppnår ökad tillväxt och lönsamhet.

Utifrån vår gedigna forskning har vi tagit fram det vi kallar Sales Excellence – en modell för verksamhetsutveckling med utgångspunkt i resultaten av vår forskning. Modellen fokuserar på vad och hur en säljorganisation på bästa sätt ska styras, ledas, utformas och organiseras.

Mercuris erbjudande inom verksamhetsutveckling

Vi jobbar med verksamhetsutveckling utifrån följande arbetssätt:

 • Konsultation
 • Rådgivning
 • Workshops
 • Facilitering
 • Kompetensutveckling

Verksamhetsutveckling metoder – Vanliga frågor och svar

Vilka är de vanligaste metoderna inom verksamhetsutveckling?

Några av de vanligaste metoderna inom verksamhetsutveckling är:

 • Processorientering innebär att man ser verksamheten som en serie av sammankopplade processer. Genom att analysera och förbättra dessa processer kan man ofta uppnå stora effektiviseringsvinster.
 • Lean är en filosofi och en metod som fokuserar på att eliminera slöseri i alla led av verksamheten. Lean-metoder kan användas för att förbättra kvaliteten, reducera kostnader och öka produktiviteten.
 • Six Sigma är en metod för att förbättra kvaliteten genom att minska variationer och fel. Six Sigma-metoder kan användas för att förbättra produkter, tjänster och processer.
 • Kvalitetsstyrning handlar om att skapa och upprätthålla en hög kvalitetsnivå i verksamheten. Kvalitetsstyrningsmetoder kan användas för att förbättra produkter, tjänster och processer.
 • Organisationsutveckling handlar om att utveckla organisationens struktur, kultur och arbetssätt. Organisationsutvecklingsmetoder kan användas för att öka effektiviteten, förbättra samarbetet och skapa en mer engagerad arbetskraft.

Utöver dessa metoder finns det också en rad andra verktyg och metoder som kan användas för verksamhetsutveckling. Det är viktigt att välja metoder som är anpassade till de specifika målen och förutsättningarna för den aktuella organisationen.

Hur jobbar man med verksamhetsutveckling?

erksamhetsutveckling är ett brett begrepp som omfattar alla aktiviteter som syftar till att förbättra en organisation eller verksamhet. Det kan handla om att öka effektiviteten, förbättra kvaliteten, utveckla nya produkter eller tjänster, eller anpassa sig till förändringar i omvärlden.

För att lyckas med verksamhetsutveckling är det viktigt att ha en tydlig plan och att följa en systematisk process. Här är några steg som kan vara till hjälp:

1. Identifiera behov och mål

Det första steget är att identifiera behov och mål för verksamhetsutvecklingen. Detta kan göras genom att analysera verksamhetens nuläge, identifiera trender och omvärldsfaktorer, samt involvera intressenter.

2. Utveckla en plan

När behov och mål har identifierats kan man börja utveckla en plan för verksamhetsutvecklingen. Planen bör innehålla en tidslinje, en budget och en detaljerad beskrivning av de aktiviteter som ska genomföras.

3. Implementera förändringarna

När planen är klar är det dags att börja implementera förändringarna. Här finns ofta en rad insatser att göra. Denna process kräver engagemang och samarbete från alla medarbetare.

4. Mät och utvärdera

Det är viktigt att mäta och utvärdera resultatet av verksamhetsutvecklingen. Detta gör det möjligt att se om målen har uppnåtts och att identifiera eventuella behov av justeringar.

5. Fortsätt utvecklas

Verksamhetsutveckling är ett kontinuerligt arbete. Det är viktigt att fortsätta utvecklas och att ständigt identifiera nya möjligheter till förbättringar.

Här är några tips för att lyckas med verksamhetsutveckling:

6. Involvera medarbetare

Medarbetare är ofta de som har bäst kunskap om verksamheten och dess behov. Det är därför viktigt att involvera dem i verksamhetsutvecklingen.

7. Var tydlig med målen

Målen för verksamhetsutvecklingen bör vara tydliga, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbestämda.

8. Var flexibel

Omvärlden förändras ständigt, så det är viktigt att vara flexibel och kunna anpassa verksamhetsutvecklingen efter nya förutsättningar.

9. Förankra verksamhetsutvecklingen i organisationens kultur

För att verksamhetsutvecklingen ska vara framgångsrik är det viktigt att den förankras i organisationens kultur. Detta kan göras genom att kommunicera vikten av verksamhetsutveckling och genom att skapa en kultur av förändring.

Verksamhetsutveckling är ett viktigt verktyg för att förbättra en organisation eller verksamhet. Genom att följa en systematisk process och involvera medarbetare kan man öka chanserna att lyckas.

Vad är processbaserad verksamhetsutveckling?

Processbaserad verksamhetsutveckling (PVU) är en metod för att förbättra verksamheten genom att fokusera på processer. En process är en serie av aktiviteter som utförs för att leverera ett värde till en kund eller intressent.

PVU innebär att man ser verksamheten som en serie av sammankopplade processer. Genom att analysera och förbättra dessa processer kan man ofta uppnå stora effektiviseringsvinster.


Vilka delar ingår i verksamhetsutveckling?

Verksamhetsutveckling kan delas in i tre huvuddelar:

 • Planering syftar till att identifiera behov och mål för verksamhetsutvecklingen. Detta kan göras genom att analysera verksamhetens nuläge och vilka utmaningar som finns inom organisationen, samt identifiera trender och omvärldsfaktorer.
 • Förändring syftar till att genomföra de förändringar som krävs för att nå verksamhetens mål. Detta kan göras genom att implementera nya processer, system eller arbetssätt.Förändring som en del av verksamhetsutveckling
 • Uppföljning syftar till att säkerställa att verksamhetsutvecklingen är effektiv och att målen uppnås. Detta kan göras genom att mäta resultat och effekter, samt göra justeringar vid behov.Uppföljning som en del av verksamhetsutveckling

Dessa tre delar är beroende av varandra och måste samverka för att verksamhetsutvecklingen ska vara framgångsrik.

Inom varje del finns det en rad olika aktiviteter som kan användas.

Planeringsfasen kan inkludera:

 • SWOT-analys för att identifiera styrkor, svagheter, möjligheter och hot.
 • Benchmarking för att jämföra verksamheten med andra organisationer.
 • Kundundersökningar för att förstå kundernas behov och förväntningar.

Förändringsfasen kan inkludera:

 • Projektledning för att implementera förändringarna.
 • Utbildning för att utbilda medarbetare i nya arbetssätt.
 • Kvalitetssäkring för att säkerställa att förändringarna är effektiva.

Uppföljningsfasen kan inkludera:

 • Mätning av resultat och effekter.
 • Analys av data för att identifiera trender och möjligheter till ytterligare förbättringar.
 • Åtgärder för att vidta åtgärder vid behov.

Verksamhetsutveckling är ett dynamiskt och kontinuerligt arbete. Genom att kontinuerligt förbättra verksamheten kan organisationer öka sin konkurrenskraft och skapa mer värde för sina kunder.

Hjälper ni offentliga aktörer med verksamhetsutveckling?

Vi är specialiserade på säljorganisationer –  inom alla typer av grenar och verksamheter. I regel jobbar vi primärt med privata aktörer och inte med till exempel kommuner och regioner, inom till exempel vård och omsorg. Även om våra metoder kan appliceras på många olika typer av verksamheter är det just vid säljutveckling inom säljorganisationer som vår kompetens ligger.

Hur gör jag för att boka ett möte med Mercuri?

För att boka ett möte med Mercuri kontaktar du oss enklast via mejl, telefon eller via vårt kontaktformulär.